Browsing Tag

Headmaster and Extension Officer

१७० शिक्षक बनले मुख्याध्यापक

जिल्ह्यात १८४ मुख्याध्यापकांची, तर १८ विस्तार अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त होती. त्यापैकी आता १७० मुख्याध्यापक व १८ पैकी १८ विस्तार अधिकारी पदे भरली गेली आहेत.