महाराष्ट्र राज्यात बंदी असलेले गोमांस व जिवंत जनावरे असा 12 लाख 55 हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमालासह 5 आरोपी ताब्यात.

स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगरची कारवाई.

मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी पोनि/श्री. दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना महाराष्ट्र राज्यात बंदी असलेले गोवंशीय जनावरांची हत्या करुन गोमांस वाहतुक व विक्री करणा-या इसमांची माहिती घेवुन कारवाई करणे बाबत आदेशित केले आहे.
नमुद आदेशान्वये पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी दिनांक 4/5/2024 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेतील सपोनि/हेमंत थोरात, पोउपनि/तुषार धाकराव व अंमलदार मनोहर गोसावी, अतुल लोटके, गणेश भिंगारदे, राहुल सोळुंके, संदीप दरंदले, संतोष खैरे, भिमराज खर्से, शिवाजी ढाकणे, रणजीत जाधव, बाळासाहेब गुंजाळ, सागर ससाणे, मच्छिंद्र बर्डे, उमाकांत गावडे व चंद्रकांत कुसळकर अशांना पेट्रोलिंग करुन गोमांस वाहतुक व विक्री करणारे इसमांची माहिती घेवुन मिळुन आल्यास आवश्यक कारवाई करण्याच्या सुचना देवुन पथकास रवाना केले.
पथक गोमांस वाहतुक व विक्री करणा-या इसमांची लोणी, राहाता परिसरात फिरुन माहिती घेत असताना पथकास ममदापुर, ता. राहाता या ठिकाणी त्यांचे राहते घरा जवळ असलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये गोवंशी जनावरांची कत्तल करण्याची मनाई असताना गोवंशी जातीची जिवंत जनावरांची कत्तल करत असुन गोवंशी जातीची काही जिवंत जनावरे कत्तल करण्याचे उद्देशाने निर्दयतेने शेडमध्ये डांबुन ठेवलेले आहे आता गेल्यास मिळुन येईल अशी खात्रीशीर बातमी मिळाल्याने पथकाने लागलीच बातमीतील नमुद ठिकाणी जावुन खात्री करता घराचे लगत असलेल्या पत्र्याचे शेडमध्ये 8 इसम गोवंशीय जनावरांची कत्तल करतांना दिसुन आले त्यावेळी पथक शेडचे गेट उघडतांना गोवंशीय जनावरांची कत्तल करणारे इसम भिंतीवरुन उड्या मारुन पळुन जावु लागले. पथकाने त्यांचा पाठलाग करुन 3 इसमांना शिताफीने ताब्यात घेतले व उर्वरीत अंधाराचा फायदा घेवुन पळुन गेले. ताब्यात घेण्यात आलेल्या इसमांना त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांची नावे 1) इरफान शेरखान पठाण वय 24, 2) अनिस नुरा पठाण वय 33 व 3) जावेद नाजु शेख वय 35, तिन्ही रा. ममदापुर, ता. राहाता असे असल्याचे सांगितले. त्यांचेकडे पळुन गेलेल्या साथीदारांची नावे व पत्ता विचारता त्यांनी 4) अदिल सादिक कुरेशी (फरार), 5) नाजीम आयुब कुरेशी (फरार), 6) वसीम हनीफ कुरेशी (फरार), 7) आरिफ अमीर कुरेशी (फरार) व 8) शोएब बुडन कुरेशी (फरार) सर्व रा. ममदापुर, ता. राहाता असे सांगितले.
ताब्यातील आरोपींकडे कत्तल केलेल्या गोमांस बाबत अधिक विचारपुस करता त्यांनी कत्तलीसाठी आणलेली जनावरे ही अल्ताफ जलाल शेख याचे घराचे लगत अलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये बांधलेले असल्याचे सांगुन तो तसेच सुरेश लक्ष्मण खरात व मुम्तजील मुनीर कुरेशी हे कत्तलीसाठी जनावरे आणुन देतात असे सांगितल्याने पथकाने अल्ताफ जलाल शेख याचे घराचे मागील बाजुस असलेल्या पत्र्याचे

//2//

शेडमधुन 2 इसमास ताब्यात घेतले व 1 इसम पळुन गेला. ताब्यात घेतलेल्या इसमा त्याचे नाव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांची नावे 9) सुरेश लक्ष्मण खरात वय 39 व 10) अल्ताफ जलाल शेख वय 22 व पळुन गेलेल्या इसमाचे नाव 11) मुम्तजील मुनीर कुरेशी (फरार), सर्व रा. ममदापुर, ता. राहाता असे सांगितले.
ताब्यात घेतलेल्या 5 आरोपींचे कब्जात 9,90,000/- रुपये किंमतीचे 3,300 किलो गोमांस व 2,50,000/- रुपये किंमतीची 50 गोवंशीय लहान जनावरे, 15,000/- रुपये किंमतीचा रेडमी कंपनीचा मोबाईल फोन व 200/- रुपये किंमतीचा 1 लोखंडी सत्तुर असा एकुण 12,55,200/- रुपये किंमतीचा मुद्देमाल मिळुन आल्याने सर्व मुद्देमाल जप्त करुन आरोपी विरुध्द लोणी पो.स्टे.गु.र.नं. 265/2024 भादविक 269, 429, 34 सह महाराष्ट्र पशुसंरक्षण अधिनियम कलम 5 (अ), (ब), (क), 9 व प्राण्यांना निर्दयतेने वागवीनेचे कलम 3, 11 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन. पुढील तपास लोणी पोलीस स्टेशन करीत आहे.

सदरची कारवाई मा.श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, मा.श्री. वैभव कलुबर्मे साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर, मा.श्री. शिरीष वमने साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शिर्डी विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शना खाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.